лют. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника ДЗ «СМСЧ № 3

МОЗ України» №___

____________ О.В.Коцюбинський

"__" ___________ 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ(РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ

В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”

Розробив:

юрисконсульт

_______________________В.В.Лобко

___________________2016р.

м.Кузнецовськ 2016

Зміст

стор.

1.Загальні положення ___________________________________________________3-4

2.Вимоги до розроблення, оформлення та збереження посадових

(робочих)інструкцій_________________________________________________________4-8

3.Порядок внесення змін до посадових (робочих) інструкцій _______________________9-11

4.Контроль за наявністю посадових(робочих) інструкцій __________________________11

5.Прикінцеві положення ______________________________________________________11

6. Аркуш ознайомлення_______________________________________________________12

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.2/12

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Це Положення розроблено з метою визначення єдиного порядку складання, погодження та затвердження посадових інструкцій працівників Державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони здоров'я України” (далі – ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”)

  1.2. Посадова та робоча інструкція - організаційні-правові документи, що визначають основні кваліфікаційні вимоги, завдання, обов'язки, права і відповідальність працівників (робітників) ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”, необхідні для здійснення ними службової діяльності згідно займаної посади.

  1.3. Для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців розробляються посадові інструкції, для інших категорій персоналу — робочі інструкції.

  1.4. Посадова (робоча) інструкція розробляється по кожній штатній посаді ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”.

  1.5.Посадова (робоча) інструкція розробляється на основі Довідника
  кваліфікаційних характеристик професій працівників ВИПУСК 78 Охорона здоров'я
  (далі- ДКХПП), Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (далі-КП), Збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів з дотриманням вимог трудового законодавства, з урахуванням завдань і функцій, покладених на конкретний структурний підрозділ ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”.

Визначити, до якої категорії належить та чи та професія, можна за допомогою коду за Класифікатором професій (КП). Підказкою слугуватиме перша цифра коду КП.

Так, цифра «1» свідчитиме, що працівник належить до керівників (начальник, його заступники, завідувач відділення тощо).

Якщо код КП починається з цифри«2»,професію віднесено до категорії професіоналів (для яких передбачено насамперед високий рівень знань). Це, як правило, лікарі, правники, та ін.

Цифра «З» на початку коду КП говорить про те, що професія належить до категорії фахівців, професійні завдання яких полягають у виконанні спеціальних робіт пов'язаних із застосуванням положень ті використанням методів відповідних наук. Наприклад, сестра медична, код КП 3231; методист, код КП 3340.

Коди професій технічних службовців починаються з цифри «4» (оператор комп'ютерного набору, код КП 4112; секретар керівника, код КП 4115; сестра-господиня, код КП 4131; табельник, код КП 4190).

Отже, для професій, коди яких починаються з 1-4, розробляються посадові інструкції.

Код КП, що починається з цифр 5-9, відповідає професіям робітників (інструкції — робочі).

1.6.До початку роботи за укладеним трудовим договором (наказом) начальник зобов’язаний:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.3/12

1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці…»(ст. 29КЗпП; лист Мінпраці від 03.10.2005 р. №36-508 вказує на те, що роботодавець під час прийняття на роботу працівника роз’яснює його права та обов’язки, посилаючись саме на посадову інструкцію).

2. ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ,ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПОСАДОВИХ (РОБОЧИХ) ІНСТРУКЦІЙ

2.1. Посадова (робоча) інструкція оформляється на чистих аркушах формату А4. Пiд час складення i оформлення посадової iнструкцiї слiд мати на увазi, що:

- для оформлення посадової iнструкцiї доцiльно використовувати бланки з кутовим розташуванням постiйних реквiзитiв. Це пов’язано з тим, що гриф затвердження має бути розташований вище реквiзиту «Назва виду документа», тому що затверджується сам документ, а не лише його текст. На поздовжнiх бланках зробити це практично неможливо через вiдсутнiсть вiльного мiсця для грифу затвердження у правому верхньому кутi бланка;

- назву структурного пiдроздiлу вказують у разi оформлення посадової iнструкцiї працiвника структурного пiдроздiлу. Якщо назву структурного пiдроздiлу органiзацiї окремо не зазначено на бланку, то її вносять до заголовка;

- дату посадової iнструкцiї проставляють у день її затвердження начальником Закладу;

- у заголовку до тексту чiтко визначають посаду, на яку поширюються вимоги посадової iнструкцiї. Заголовок може поєднуватися iз назвою виду документа;

- текст посадової iнструкцiї повинен мати вказiвний характер, для чого доцiльно використовувати чiткi формулювання зi словами: «повинен», «має право», «слiд», «потрiбно», «необхiдно», «забороняється». Не дозволяється використовувати у текстi посадової iнструкцiї формулювання зi словами: «можна», «не можна», «бажано», «не бажано», «рекомендовано» тощо.

2.2.При розробці посадових (робочих) інструкцій необхідно забезпечити єдиний підхід до формулювання змісту їх розділів і послідовності їх викладу. При цьому вони повинні відображати все коло повноважень і відповідальності працівника (робітника), мати чіткі та короткі формулювання.

2.3.При підготовці посадових інструкцій необхідно використовувати типові формулювання для посадових інструкцій, затверджених в Закладі (додаток-2).

2.4.Проект посадової (робочої) інструкції працівника (робітника) розробляє його безпосередній керівник за методичної та консультаційної підтримки відділу кадрів, і подає його на погодження до юрисконсульта. Посадові інструкції для цих керівників підрозділів розробляють заступники начальника Закладу відповідно до розподілу обов’язків між ними та підпорядкування.

 1. 2.5.Проекти посадових інструкцій працівників структурного підрозділу погоджуються заступниками начальника відповідно до розподілу обов’язків, юрисконсультом та начальником відділу кадрів.

  2.6.Проект посадової інструкції підписується особою, що його розробляла, після чого подається нею на погодження та затвердження відповідно до цього

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

  стор.4/12

  Положення.

  2.7.Підписи про погодження проекту посадової інструкції проставляються на лицьовому боці останнього аркуша нижче підпису особи, що розробляла цей проект, або, у разі необхідності, на його звороті. Погодження посадової інструкції оформляється підписами із зазначенням П. І. Б. Дату і підпис, П. І. Б. після ознайомлення з посадовою інструкцією працівники проставляють особисто (пункт 6 Загальних положень Випуску №1 ДКХП).

  2.8.Посадові інструкції працівників Закладу затверджуються начальником ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”.

  2.9.Підпис начальника про затвердження посадової інструкції засвідчуються гербовою печаткою ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”.

  2.10.При прийнятті на службу чи при переміщенні працівника на іншу посаду або до іншого підрозділу начальник відділу кадрів зобов’язаний в день працевлаштування ознайомити працівника з його посадовою інструкцією під підпис у першому примірнику, про що на останньому аркуші першого примірника інструкції роблять відповідний запис: “З посадовою (робочою) інструкцією ознайомлений (-а)”.

  2.11. Після ознайомлення працівника з посадовою інструкцією керівником структурного підрозділу видається копія посадової інструкції під розписку. Без ознайомлення з функціональними обов'язками, викладеними в посадовій (робочій) інструкції, працівник (робітник) не може бути допущений до роботи. Копія інструкції має зберігатися на робочому місці працівника.

2.12.Найменування посади (професії)працівника (робітника), зазначене в заголовку до тексту посадової (робочої) інструкції, має збігатися з відповідним найменуванням зі штатного розпису Закладу.

2.12.Посадові інструкції розробляються у трьох примірниках, перший з яких (оригінал) зберігається у відділу кадрів, а другий (оригінал) – у керівника відповідного структурного підрозділу, третій (копія)- у працівника. З оригіналів посадових інструкцій допускається знімати копії.

2.13. Текст посадової інструкції складається з розділів, розташованих за такою структурою(п. 6розділу «Загальні положення» Випуску №1 ДКХП.):

1.„Загальні положення”.

2.„Завдання та обов’язки”.

3.„Права”.

4.„Відповідальність”.

5. “Повинен керуватися у своїй роботі”.

6. “Кваліфікаційні вимоги”.

7. “Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою”.

2.14. Зміст робочої інструкції:

У розділі «Загальні положення» робочої інструкції наводяться основні дані про професію, найменування виробничого підрозділу, де працює робітник,

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України стор.5/12

нормативні документи, якими він керується у своїй роботі, підпорядкованість, порядок прийняття на роботу та звільнення.

У розділі «Завдання та обов’язки» розкривається зміст робіт, які має виконувати робітник. Цей розділ також повинен містити характеристику робочого місця.

У розділі «Права» вказуються делеговані робітнику повноваження, за допомогою яких він має забезпечувати у процесі роботи виконання покладених завдань та обов’язків.

Розділ «Відповідальність» має містити показники особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт, а також за невжиття належних заходів у межах обов’язків.

У розділі «Повинен керуватися у своїй роботі» фіксуються вимоги до спеціальних знань, умінь, майстерності робітника, викликані реальними умовами виробництва (сфери послуг), особливостями устаткування, матеріалів, інструментів, що використовують для виконання робіт.

Розділ «Кваліфікаційні вимоги» міститиме норми, які стосуються професійної освіти та досвіду, достатніх для повного і якісного виконання робіт за професією.

У розділі «Взаємовідносини (зв’язки) за професією» визначте основні взаємозв’язки робітника із іншими працівниками, які необхідні для виконання обов’язків.

2.15.У правому верхньому кутку першої сторінки посадової інструкції розміщується гриф „ЗАТВЕРДЖУЮ”, зазначаються назва посади, ініціали та прізвище начальника, проставляється його підпис, дата затвердження.

2.16.У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади в родовому відмінку, для якої вона розробляється, згідно зі штатним розписом (наприклад: „Посадова інструкція юрисконсульта”)і повна назва структурного підрозділу.

2.17. При оформленні посадової інструкції використовуються наступні реквізити:

- Гриф затвердження документа;

- Найменування посадової інструкції;

- Текст документа;

- Гриф погодження документа;

- Підпис.

Текст посадової інструкції повинен бути надрукований шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1 міжрядковий інтервал.

2.18.Поля сторінки: ліве - 30 мм; праве -10 мм; верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

2.19. У розділі «Загальні положення» зазначаються:

- Найменування посади за штатним розкладом.

-Визначення, до якої категорії належить професія працівника.

- Порядок призначення на посаду та звільнення з посади.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.6/12

-Підпорядкованість: визначення керівника, якому безпосередньо підпорядковується працівник.

- Перелік окремих посад безпосередньо підлеглих (за наявності).

- Основоположні законодавчі та інші нормативно-правові акти, організаційно-правові та основні внутрішні документи, на підставі яких працівник здійснює діяльність.

- Розташування робочого місця працівника із зазначенням адреси.

- Де зберігається оригінал та копії посадової інструкції працівника Закладу.

- Зазначаються критерії оцінки якості.

- Порядок заміщення інших працівників на період їхньої тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо) та навпаки — заміщення цього працівника іншими працівниками в період його відсутності на роботі за поважних причин, що підтвердженні документально.

-Інші вимоги та положення, що конкретизують і уточнюють статус конкретного працівника та умови його діяльності.

2.20. У розділі «Завдання та обов'язки» вказуються конкретні обов'язки працівника , а також за потреби другорядних і додаткових робіт, закріплених за працівником (робітником) відповідно до напряму його діяльності з урахуванням завдань і функцій структурного підрозділу.

Даний розділ складається з обов'язків, які входять в трудову функцію конкретного працівника, а також загальних та організаційних обов'язків, установлюваних для працівників ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України” (наприклад: по виконанню наказів і розпоряджень начальника, дотримання Правил внутрішнього розпорядку, по бережливому ставленню до майна Закладу та ін) .

Також вказуються обов'язки працівника, що покладаються на нього у відповідності зі сформованою практикою розподілу інших обов'язків, що виконуються за рішенням керівника структурного підрозділу.

Даний розділ розробляється на основі розділу «Посадові обов'язки» кваліфікаційних характеристик за посадами. При цьому в посадову інструкцію не повинні включатися обов'язки, фактично не виконуються даним працівником.

Якщо працівник виконує обов'язки, не передбачені кваліфікаційними характеристиками, зазначені обов'язки повинні бути відображені в посадовій інструкції.

Зміст завдань та обов'язків у тексті цього розділу має бути викладено в лаконічній формі й починатися з дієслів: керує, вирішує, організовує,забезпечує, готує, розглядає, виконує, контролює, погоджує, представляє, розробляє, бере участь при розгляді, підготовці і т. д. Та розміщуватися за ступенем їхньої важливості й частоти виконання, а саме: спочатку наводяться основні завдання, виконання яких займає найбільшу частину робочого часу, потім другорядні, додаткові і періодичні обов'язки, що особа виконує час від часу. При цьому., основні завдання та обов'язки працівника (робітника) мають відповідати завданням і функціям структурного підрозділу, в якому він працює згідно з

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.7/12

штатним розписом, і не дублювати завдання та обов'язки інших посад (професій).

2.21. У розділі «Права» перераховуються права працівника, визначені законодавчими та (або) локальними нормативними актами, якими він користується при виконанні своїх посадових обов'язків, зокрема, визначаються делеговані працівнику структурного підрозділу Закладу права, реалізація яких забезпечує виконання покладених на нього службових обов’язків (наприклад: вносити безпосередньому керівнику пропозиції з відповідних питань, приймати певні рішення, узгоджувати проекти документів, підписувати окремі документи, бути представником структурного підрозділу, Закладу у державних органах та в органах місцевого самоврядування, брати участь у нарадах і проводити їх, отримувати необхідну інформацію для виконання своїх службових обов’язків, брати участь в постійно діючих комісіях, тимчасово робочих групах, звертатися до керівництва з питань сприяння виконанню покладених завдань та обов'язків тощо).

2.22. У розділі «Відповідальність» визначаються види відповідальності, а також межі та ступінь персональної відповідальності працівника (робітника) Закладу за невиконання чи неякісне або несвоєчасне виконання зазначених завдань, обов'язків і робіт, а також за спричинення матеріальних збитків і не застосування належних заходів у межах своїх обов'язків і повноважень, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки тощо відповідно до чинних нормативно-правових актів України (зокрема до Законів України „Про захист персональних даних” та „Про запобігання корупції”, “Основи законодавства України про охорону здоров'я ”).

У посадових інструкціях керівників структурних підрозділів має передбачатися відповідальність за негативні результати діяльності підпорядкованих їм працівників.

2.23. Розділ Повинен керуватися у своїй роботі”. У цьому розділі потрібно навести перелік мінімальних вимог до спеціальних знань, умінь, навичок працівника (робітника), відповідно до реальних умов його діяльності та (чи) організації виробничого процесу, особливостей устаткування, інструментів, матеріалів тощо, достатніх для якісного виконання завдань та обов’язків. До цього розділу включаються також вимоги щодо знань законодавчих, нормативно-правових, керівних та розпорядчих документів, необхідних працівникові (робітникові) для виконання покладених на нього завдань та обов'язків.

2.24. У РозділіКваліфікаційні вимоги”. Зазначається інформація про спеціалізацію працівника (робітника), його освітньо-кваліфікаційний рівень (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст), професійну підготовку та досвіду роботи (стаж), а в окремих випадках — і додаткові особливі вимоги, за якими передбачається належне виконання завдань та обов’язків.

2.25.Розділ “Взаємовідносини (зв’язки) за посадою, професією”. Цей розділ визначає коло основних взаємовідносин працівників під час виконання

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.8/12

покладених на них завдань та обов’язків із працівниками свого або інших структурних підрозділів, а також із сторонніми юридичними особами, з якими працівник має службові взаємовідносини.

2.26. Посадові інструкції реєструються в журналі реєстрації посадових інструкцій в кожному структурному підрозділі, а також у відділі кадрів(додаток-1).

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСАДОВИХ (РОБОЧИХ) ІНСТРУКЦІЙ

3.1. Відповідно до «Загальних положень» Випуску 1 ДКХП до посадових інструкцій може бути внесено зміни та доповнення лише на підставі наказу начальника за певних обставин: у разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, при зміні назви Закладу, підрозділу, посади.

З-поміж найпоширеніших причин: перейменування організації чи підрозділів; зміна організаційної структури; зміна штатного розпису; перегляд завдань структурних підрозділів і внесення змін до положень про них; розширення чи зміна обов’язків працівників; поява нових видів робіт і, відповідно, перерозподіл посадових обов’язків.

3.2.Періодичність перегляду посадових (робочих) інструкцій здійснюється раз на рік. Ініціатором внесення змін до посадових (робочих) інструкцій можуть виступати наступні посадові особи:

 • начальник;

 • заступники начальника;

 • керівники структурних підрозділів;

 • юрисконсульт;

 • начальник відділу кадрів.

3.3.Пропозиції щодо внесення змін до посадових (робочих) інструкцій подають у письмовому вигляді на розгляд юрисконсульту, який оцінює їх доцільність, висловлює свою думку начальнику і за необхідності спільно із начальником відділу кадрів організовує розроблення і погодження нових проектів інструкцій. При внесенні змін до посадових (робочих) інструкцій начальник відділу кадрів повинен визначити, чи не пов’язаний цей захід зі зміною обов’язків і трудових функцій відповідних працівників, тобто, чи має місце зміна істотних умов праці. Адже про зміну істотних умов праці працівника необхідно повідомити за два місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП). У разі незгоди працівника продовжувати роботу в нових умовах трудовий договір припиняють за пунктом 6 статті 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги у розмірі середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП). Уточнення обов’язків, оновлення переліку нормативних документів, якими працівник має керуватися в роботі, не зумовлюють зміну трудової функції, тому про внесення таких змін попереджати працівника за два місяці не потрібно. Звільнення посадових осіб, які підписали чи затвердили посадові

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.9/12

(робочі) інструкції, не є підставою для внесення змін до їх реквізитів, тому перезатверджувати ці документи в означеному випадку непотрібно.

3.4. Посадова інструкція повинна бути змінена або затверджена в новій редакції в наступних випадках:

1) при зміні найменування структурного підрозділу;

2) при зміні назви посади;

3) при зміні функціональних обов'язків працівника;

4) в інших випадках, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, а також внутрішніми документами Закладу.

3.5.Зміна посадових інструкцій здійснюється структурним підрозділом, відповідальним за оформлення посадових інструкцій.

3.6. У разі виникнення підстав для зміни (затвердження в новій редакції) посадової інструкції, зазначених у пункті 3.4 цього Положення, керівник структурного підрозділу, посадові інструкції якого підлягають зміні, зобов'язаний негайно подати відповідну інформацію до юрисконсульта чи начальника відділу кадрів.

3.7. При внесенні змін до штатного розпису Закладу та введення нових посад структурний підрозділ, відповідальний за оформлення посадових інструкцій, зобов'язана в 3-денний термін з моменту внесення відповідних змін розробити та подати на затвердження посадову інструкцію на знову введену посаду.

3.8. Посадова інструкція переглядається і (або) доповнюється в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на п'ять років.

3.9. З посадовою інструкцією в новій редакції та наказом про її затвердження (внесення змін (доповнень)) повинні бути ознайомлені під розпис всі працівники, на яких поширюється дія даної інструкції.

3.10. Зміни та доповнення до посадових інструкцій розробляються та затверджуються з урахуванням вимог трудового законодавства та цього Положення.

3.11.Посадові інструкції, які втратили свою актуальність, з усіма змінами та доповненнями до них зберігаються згідно з номенклатурою справ відповідного підрозділу, Закладу.

3.12.Термін дії посадової інструкції — 5 років (ст. 43 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5; далі — Перелік № 578/5).Водночас приміткою до статті 43 Переліку № 578/5 уточнено, що 5-річний строк зберігання інструкцій встановлюється після заміни цих документів новими. Тобто після заміни посадової інструкції новою примірник інструкції, що втратив чинність, організація має зберігати 5 років. А чинна інструкція зберігається у документах поточного діловодства. В окрему групу приміткою до статті 43 Переліку № 578/5 виокремлено посадові інструкції наукових

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.10/12

працівників, посадові й робочі інструкції працівників, що працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці. Строк зберігання цих документів становить 75 років.

4. Контроль за наявністю посадових інструкцій

4.1. Контроль за наявністю посадових інструкцій для посад, передбачених штатним розписом структурного підрозділу Закладу , а також за підтриманням їх в актуальному стані здійснюють керівники відповідних структурних підрозділів.

4.2.Працівники структурних підрозділів Закладу, на яких покладено обов’язок щодо розробки посадових інструкцій, є відповідальними за їх повноту та своєчасну актуалізацію.

4.3.Оскільки посадові інструкції працівників закладу вводяться з метою чіткого визначення вимог, що ставляться до певного працівника, наділення його необхідними правами та підвищення відповідальності за доручену ділянку роботи, то відсутність посадових інструкцій на посади, що передбачаються у штатному розписі, слід вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адміністративну відповідальність згідно з частиною першою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Юрисконсульт аналізує нормативно-правові акти, які стосуються посадових інструкцій і готує рекомендації щодо її вдосконалення.

5.2. У разі виявлення порушень законодавства - юрисконсульт зобов'язаний проінформувати про такі факти начальника та запропонувати заходи щодо усунення таких порушень.

5.3. Виконавці та інші особи, які здійснюють підготовку, погодження, реєстрацію, зберігання несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цього Положення.

5.4. Невиконання вимог цього Положення тягне за собою застосування до винних осіб дисциплінарної відповідальності.

5.5. ЦеПоложення вступає в силу з дати затвердження його начальником ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”.

5.6. Зміни та доповнення до цього Положеннявносяться наказом начальника ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України” і вступають в силу з дати видання наказу про затвердження таких змін.

5.7. ЦеПоложення є внутрішнім нормативним документом, а тому всі її положення обов'язкові для виконання всіма працівниками ДЗ «СМСЧ№3 МОЗ України».

5.8. Всі Додатки до Положення — є його невід'ємною частиною.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.11/12

Аркуш ознайомлення з Положенням “Про порядок роботи з посадовими (робочими) інструкціями в ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України” від “__”___________2016р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.12/12

Додаток 1

до положення “Про порядок роботи з

посадовими (робочими) інструкціями

в ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

ЖУРНАЛ

реєстрації посадових (робочих) інструкцій працівників

Дата
документа
Індекс
документа
Вид інструкції: посадова, робоча Назва посади, структурний підрозділ Найменування структурного підрозділу, прізвище виконавця, який підготував документ Відмітка про направлення документа
1 2 3 4 5 6
           
           
           

 

Додаток 2

до положення “Про порядок роботи з

посадовими (робочими) інструкціями

в ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

  ЗАТВЕРДЖУЮ
 

_______________________

(посада)

 

_____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

 

_______________________

(дата)

 

Примірник №

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

_________________________________________________________

(посада, назва структурного підрозділу)

__________________________________________________________________

(орган Управління закладу)

Загальні положення

1.1. Посадова інструкція(посада та структурний підрозділ) встановлює єдині засади діяльності, обсяг обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду_____________________________________.

1.2. Назва посади_____________ належить до професійної групи "_____________" КП-.

1.3. Назва посади_______є штатним працівником, призначається та звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством України порядку наказом начальника ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України». ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» (далі — Заклад). (Назва посади) допускають до роботи після проходження медичного обстеження, вступного інструктажу з питань охорони праці та інструктажу на робочому місці.

1.4.Назва посади безпосередньо підпорядковується (кому та найменування підрозділу).

1.5.Вказівки назва посади є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу (не для всіх даний пункт є обов'язковим)

1.6. Документи, якими керується у своїй роботі (назва посади):

1.6.1. Зовнішні документи: чинне законодавство України про охорону здоров’я та нормативно-правові акти,що визначають діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, організацію ____________допомоги населенню, нормативи надання_____________допомоги.

Вимогами міжнародних стандартів ISO 9001-2008 та ДСТУ ISO 9001-2009 “Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів”, настанова з якості.

Законом України «Про захист персональних даних», Законом України “Про запобігання корупції”, наказами Міністерства охорони здоров’я України, постановами КМУ та іншими нормативно-правовими актами в сфері охорони здоров'я.

1.6.2. Внутрішні документи: наказами та розпорядженнями начальника ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України», Статутом ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України», колективним договором між адміністрацією та профспілковою організацією Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоровя України», положенням “Про____________ відділення ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”,положенням “Про порядок обробки та захисту персональних даних в Державному закладі «Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони здоров’я України»,Антикорупційною програмою, інструкцією з діловодства закладу, цією посадовою інструкцією та іншими локально-нормативними актами Закладу.

1.7. Робоче місце (назва посади) розташоване в ____________________________ закладу за адресою: м. Вараш, вул. Енергетиків 23. Оснащено кабінет відповідно до табеля оснащення та норм чинного законодавства.

1.8. Роботу (назва посади) оцінює ________________________________ з урахуванням повноти та своєчасність виконання (назва посади) своїх посадових обов’язків.

1.9. Оригінал посадової інструкції знаходиться у відділі кадрів закладу (примірник №1); керівника структурного підрозділу (примірник №2), копія – у працівника.

1.10. У разі перерозподілу обов'язків між працівниками закладу чи з інших підстав до цієї посадової інструкції наказом начальника закладу можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

2. Завдання та обов’язки

2.1. (Назва посади)виконує такі обов'язки:

2.1.1 (Розкривається зміст робіт, які повинен виконувати працівник)

2.1.2 (інше….)

3. Права

(Назва посади) має право:

3.1

3.2 (інше….)

4. Відповідальність

(Назва посади) несе відповідальність за:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що належать до його компетенції - в межах, визначених чинним законодавством України.

4.3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

4.4.Порушення законів та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці — згідно з чинним законодавством.

4.5.Вчинення корупційних правопорушень — відповідно до чинного законодавства. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також їх використання з особистою метою.

4.6.Порушення законодавства про захист персональних даних пацієнтів.

4.7.За порушення трудової дисципліни, законодавчих та нормативно-правових актів (назва посади) може бути притягнутий відповідно до чинного законодавства України та залежно від тяжкості проступку до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

5.Повинен керуватися у своїй роботі

5.1.Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію ____________ допомоги населенню.

5.2. (інше….)

6.КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1.Він містить вимоги до освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), кваліфікаційну категорію, досвіду роботи,а в окремих випадках — і додаткові особливі вимоги, за якими передбачається належне виконання завдань та обов’язків.

7.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою та професією

7.1. (Розкриваються зв’язки за посадою та професією)

7.2.

7.3.У разі тимчасової неможливості виконання (назва посади) своїх посадових обов’язків (хвороба, відпустка тощо) виконання його обов’язків покладається на іншого (назва посади) з відповідної кваліфікації за наказом начальника закладу.

Аркуш ознайомлення з посадовою інструкцією (назва посади)

Розробник: Посада керівника структурного підрозділу Закладу

_____________

___________________

  (підпис) (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Юрисконсульт

_____________

___________________

  (підпис) (ініціали, прізвище)
Начальник відділу кадрів

_____________

___________________

  (підпис) (ініціали, прізвище)
З посадовою інструкцією ознайомлений (а)

___________

_________________

  (підпис, дата) (ініціали, прізвище)

Копію посадової інструкції

отримав (ла)

___________

_________________

  (підпис, дата) (ініціали, прізвище)
лют. 22

Роз’яснення від Національного агентства з питань запобігання корупції: “Як отримати електронний цифровий підпис суб’єкту декларування, що припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування? Питання відсутності працюючого ключа електронного цифрового підпису вирішуються виключно суб’єктом декларування шляхом звернення до відповідного акредитованого центру сертифікації ключів. Додаткову інформацію щодо переліку та місцезнаходження зазначених центрів, порядку отримання електронного цифрового підпису можна отримати на сторінці Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України: http://czo.gov.ua. Хто вважається «посадовими особами юридичних осіб публічного права», відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»?

Під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону «Про запобігання корупції»; Закон) слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків) відповідного працівника. Так, адміністративно-господарські функції (обов’язки) — це обов’язки з управління або розпорядження державним, комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів і служб, завідувачів складів, магазинів, майстерень, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо. Організаційно-розпорядчі функції (обов’язки) — це обов’язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств, установ або організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділів, лабораторій, кафедр), їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо). Слід зазначити, що працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (лікар, вчитель тощо), виробничі (водій, швачка тощо) або технічні (друкарка, охоронник, оператор котельні тощо) функції, визнаються посадовими особами лише за умови, що разом із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов’язки. При цьому, у цілях визначення суб’єктів декларування, згідно із Законом, слід застосовувати вужче тлумачення і вважати службовими, посадовими особами — суб’єктами декларування лише тих працівників, на яких покладено відповідні обов’язки на постійній основі. Чи подають на першому етапі е-декларації працівники патронатних служб? Працівники патронатних служб, інші працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування, можуть належати до посадових та службових осіб відповідно до підпункту «и» пункту 1 частини першої  статті 3 Закону (посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим) за умови відповідності характеристикам, зазначеним у питанні 2 цих Питань. Хто належить до членів сім’ї суб’єкта декларування? Відповідно до статті 1 Закону, членами сім’ї суб’єкта декларування вважаються: 1) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина), незалежно від їх спільного проживання. Це означає, що членом сім’ї суб’єкта декларування є його подружжя (дружина або чоловік), якщо шлюб між ними офіційно не розірвано (навіть якщо особи спільно не проживають, не пов’язані спільним побутом тощо); 2) у разі наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних) із суб’єктом декларування, членами його сім’ї є також його: діти, у тому числі повнолітні; батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням; будь-які інші особи, у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі. Усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вказаних вище ознак, для цілей декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування (наприклад, особи, які за відсутності вказаних ознак спільно орендують (користуються) житлом, проживаючи в одній квартирі, кімнаті у гуртожитку, готелі тощо). Слід також звернути увагу на те, що в декларацію включається інформація про членів сім’ї станом на останній день звітного періоду. Наприклад, якщо упродовж звітного періоду — незалежно від тривалості — особа спільно проживала із суб’єктом декларування, була пов’язана з ним спільним побутом та мала взаємні права та обов’язки, але таке спільне проживання було припинено станом на останній день звітного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної декларації), то особа не вважається членом сім’ї суб’єкта декларування й інформація про неї в декларації не відображається. Помилка при реєстрації користувача Реєстру. Не приходить підтвердження. Невірно вказано e-mail. Що робити? Користувачу необхідно засобами електронної пошти звернутись до служби технічної допомоги Національного агентства на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. для отримання необхідної допомоги. Декларанту невідомі окремі відомості щодо майна або окремі відомості щодо майна не існують, що робити? Система подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачає: у разі, якщо декларанту невідомі окремі відомості щодо майна застосовувати кнопку «Не відомо», яка з’являється при встановленні курсору в поле, що заповнюється; у разі, якщо окремі відомості щодо майна відсутні застосовувати кнопку «Не застосовується», яка з’являється при встановленні курсору в поле, що заповнюється. Чи належать до доходу суб’єкта декларування компенсаційні кошти? У розумінні пункту 7 частини першої статті 45 Закону доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з відносинами трудового найму. Чи подають особи, які припиняють діяльність у державному органі, у зв’язку з переведенням до іншого органу, декларацію, передбачену абзацом першим частини другої статті 50 Закону? Відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Відповідно до зазначеного, у разі призначення особи на посаду до іншого органу шляхом переведення, подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до попереднього місця роботи не потрібно, оскільки переведена особа звільнилася, але не припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Як подати виправлену декларацію? Відповідно до частини четвертої статті 45 Закону, упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію. Національне агентство надало змогу користувачам, які допустили помилку при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подати виправлену декларацію до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Особам, які письмово повідомили Національне агентство про виявлену помилку в поданій декларації, з метою реалізації права на її виправлення відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», буде надана можливість виправити декларацію упродовж семи днів з моменту надходження на електронну пошту, вказану при реєстрації в Реєстрі, відповідного повідомлення. Як відображати в декларації суму кредиту — всю суму кредиту, зобов’язання за яким виникли у звітному періоді, чи фактично отриману частину кредиту станом на кінець звітного періоду? Якщо у звітному періоді суб’єкт декларування або член його сім’ї уклав кредитний договір на суму, що перевищує 50 МЗП, установлених на 1 січня звітного періоду, але станом на останній день звітного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної декларації) отримав лише частину передбаченого договором кредиту, то в декларації у розділі «Фінансові зобов’язання» зазначається інформація про таке зобов’язання і як розмір зобов’язання вказується повна сума кредиту згідно з договором. При цьому кошти, які були фактично отримані згідно з кредитним договором у звітному періоді, незалежно від суми зобов’язання, слід зазначити у розділі декларації «Доходи, у тому числі подарунки» як «Інший дохід» та в розділі «Грошові активи», якщо ці кошти належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду та їхній розмір перевищує встановлений поріг декларування. Чи підлягають декларуванню в розділі «Об’єкти нерухомості» надвірні побудови окремо від житлового будинку? Пунктом 2 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон) передбачено, що суб’єкт декларування повинен задекларувати усі об’єкти нерухомості, що належать йому та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. У розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкту декларування необхідно зазначити дані про житловий будинок (місцезнаходження, дата набуття права у власність, вартість на дату набуття права, вартість за останньою грошовою оцінкою, тип права) згідно з наявними правовстановлюючими документами. Якщо приналежні об’єкти описані в основному документі на право власності і не зареєстровані як окремі об’єкти нерухомості, то їх не потрібно декларувати окремо. Не підлягають декларуванню окремо від житлового будинку (головної речі) приналежності житлового будинку — надвірні побудови (приналежні речі), які зазначені у правовстановлюючому документі на житловий будинок, навіть якщо їх площа вказана у технічному паспорті, що був складений Бюро технічної інвентаризації. Отже, у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації суб’єкту декларування не потрібно зазначати приналежності житлового будинку, а саме — надвірні побудови, оскільки згідно із законодавством державній реєстрації підлягало право власності на головну річ — житловий будинок, а право власності на приналежності (надвірні побудови) не було зареєстровано окремо. У розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації суб’єкт декларування зазначає об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті в експлуатацію, об’єкти, права власності на які не зареєстровані в установленому Законом порядку. Надвірні побудови, які прийняті в експлуатацію, у розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації не зазначаються. Чи зазначати інформацію про членів сім’ї, які спільно не проживають із суб’єктом декларування? Згідно зі статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон) членами сім’ї суб’єкта декларування є особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. За наявності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних) із суб’єктом декларування, членами його сім’ї є також його діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, та будь-які інші особи, у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі. Усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із зазначених ознак, для цілей декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування. Ураховуючи зазначене, суб’єкт декларування не зазначає інформацію про членів сім’ї, які спільно не проживають.

лют. 22

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) від 10.02.2017 №56 затверджено Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Порядок № 56).

Підставою для перевірки своєчасності подання декларації слугуватимуть:

 • повідомлення від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, де працює декларант;

 • інформація про можливий факт неподання або несвоєчасного подання декларації — оприлюднена у ЗМІ, в інтернеті, або отримана Нацагентством від викривачів (осіб, які надають допомогу щодо запобігання і протидії корупції), правоохоронних органів, громадських об’єднань.

Повну перевірку декларації не проводитимуть, якщо викривач лише стверджує про те, що відомості в декларації є недостовірними, але не пояснює, в чому полягає невідповідність.

Факт неподання декларації або подання із запізненням НАЗК може виявити і самостійно, що також буде підставою для перевірки.

Правильність та повнота заповнення декларацій відстежуватимуться автоматично під час їх подання.

Автоматизована система визначатиме два показники:

 • рейтингу ризику декларації (далі — Показник рейтингу) (тобто ступінь невідповідності відомостей в декларації інформації з відповідних баз даних, за якого доцільно повністю перевірити декларацію);

 • відсутності ризику декларації (свідчить про те, що відомості в декларації не суперечать відомостям баз даних).

Якщо рейтинг ризику конкретної декларації дорівнюватиме або перевищуватиме Показник рейтингу, НАЗК перевірятиме всі відображені в ній відомості. Інакше — перевірка стосуватиметься лише виявлених ризиків.

Декларація, якій присвоєно Показник відсутності ризику, вважатиметься такою, що відповідає вимогам Закону № 1700 щодо достовірності задекларованих відомостей та точності оцінки задекларованих активів.

Повна перевірка декларації проводитиметься за рішенням НАЗК у період провадження суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності. Мета повної перевірки:

 • з’ясувати достовірність задекларованих відомостей і точність оцінки задекларованих активів;

 • виявити, чи є конфлікт інтересів або ознаки незаконного збагачення.

Порядок дій НАЗК при повній перевірці декларації:

 • приймає Рішення про проведення перевірки;

 • аналізує відомостей про об’єкти декларування (об’єкти нерухомості; об’єкти незавершеного будівництва (у т. ч. інформація щодо власника або користувача земельної ділянки); цінне рухоме майно (крім транспортних засобів); цінне рухоме майно — транспортні засоби; цінні папери; інші корпоративні права; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї; нематеріальні активи; доходи, у тому числі подарунки; грошові активи; фінансові зобов’язання; видатки та правочини суб’єкта декларування; посади чи роботи за сумісництвом суб’єкта декларування; членство суб’єкта декларування в об’єднаннях (організаціях) та входження до їх органів), зазначені в деклараціях суб’єкта декларування, та їх порівняння з відомостями з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів місцевого самоврядування, що можуть містити інформацію про об’єкти декларування, які мають відображатися в декларації;

 • збирає необхідну інформацію;

 • направляє суб’єкту декларування листа з пропозицією надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів;

 • розглядає надані пояснення, копії підтвердних документів;

 • приймає рішення про результати перевірки декларації.

Гранична тривалість повної перевірки декларації — 60 календарних днів від прийняття рішення про перевірку. За необхідності строки перевірки декларації продовжать, але не більше ніж на 30 днів.

Декларант може оскаржувати рішення про повну перевірку в суді.

Про закінчення перевірки декларації НАЗК письмово повідомлятиме суб’єкта декларування, а рішення про результати перевірки надішлють декларанту для ознайомлення.

Якщо з’ясується, що в декларації відбито недостовірні відомості, наведено неточну оцінку задекларованих активів, наявні конфлікт інтересів чи ознаки незаконного збагачення, Рішення про результати перевірки декларації надсилатимуть декларанту не лише через Реєстр, а й поштою — рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Про те, що в декларації виявлено недостовірні відомості, НАЗК письмово повідомить керівника установи, де працює декларант, і спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Ольга Догадіна, експерт MCFR: Кадри

лют. 22

Чергові зміни до форм е-декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Національним агентством з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) рішенням від 13.01.2017 № 25 унесено зміни до форм декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затверджених рішенням НАЗК від 10.06.2016 №3, якими слова «мінімальних заробітних плат» замінено на «прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня».

Так, зокрема, у разі отримання суб’єктом декларування одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених на 1 січня року (з 01.01.2017 — 80 000 грн) він зобов’язаний повідомити про це НАЗК не пізніше ніж на 10 календарний день з дня отримання доходу або придбання майна.

Ольга Догадіна, експерт MCFR: Кадри

лют. 22

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

12 січня 2017 року

Роз'яснення деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

Міністерство соціальної політики щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон) інформує.

Законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародних норм, зокрема шляхом:

- запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою);

- встановлення мінімального посадового окладу у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

- незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо.

Із 01.01.2017  прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» затверджено у розмірі 1 600 гривень, мінімальну заробітну плату в місячному розмірі — 3 200 гривень, у погодинному розмірі — 19,34 гривні.

Згідно із Законом при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3 200 гривень).

Якщо ж умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, за роботу у шкідливих та важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної плати.

Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов'язаний  провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.

Якщо ж працівник не виконав місячну норму праці, перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час  тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці.

Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

При запровадженні підсумованого обліку робочого часу з обліковим періодом місяць робота понад нормальну тривалість робочого часу за обліковий період оплачується як надурочна і зазначена виплата здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо робота при підсумованому обліку робочого часу виконується в межах встановленої працівнику тривалості робочого часу,  яка є меншою нормальної тривалості робочого часу, відповідно до графіку роботи, йому нараховується заробітна плата у розмірі не нижчому від мінімальної заробітної плати.

Для підприємств, на яких встановлено підсумований облік робочого часу,  з метою зменшення годин надурочної роботи та навантаження на фонд оплати праці рекомендується застосовувати такі облікові періоди як півріччя, рік.

Законом також внесено зміни до законів України, в яких заробітна плата або посадові оклади визначались на основі мінімальної заробітної плати. Відповідно до цих змін розміри заробітної плати та посадових окладів будуть визначатись у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

Звертаємо увагу, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Із 01.01.2017 посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, визначеного у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, який у 2017 році  становить 1 600 гривень.

При цьому керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з метою недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати доручено забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати працівників, які отримують її  на рівні мінімальної, за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності  та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

У зв'язку з цим місцевим державним адміністраціям треба взяти на особистий контроль питання забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати, особливу увагу звернути на недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати, скорочення працівників, переведення їх на неповний робочий час.

Підвищення мінімальної заробітної плати не може бути підставою для звільнення. Водночас відповідно до статті 32 КЗпП у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших) працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Статтею 56 КЗпП передбачено, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Також звертаємо увагу, що змінювати істотні умови праці роботодавець вправі лише за наявності змін в організації виробництва та праці. Пунктом 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» визначено, зокрема, що зміною в організації виробництва і праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну або на індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо.