Антикорупційна програма юридичної особи: складаємо за методрекомендаціями НАЗК

 • розмір шрифту

Антикорупційне законодавство вимагає, аби органи влади мали свої антикорупційні програми та призначили осіб, відповідальних за їх реалізацію. Відтепер у цій справі вони мають помічника — НАЗК затвердила Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програми органів влади.

Статті 22 і 24 Господарського кодексу України висувають вимогу до суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки — запровадити антикорупційну програму в порядку, визначеному законом.

Антикорупційна програма — це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи. При чому не лише в апараті органу влади, а й у сфері діяльності, у якій цей орган забезпечує формування чи реалізує державну політику.

Пригадаємо спочатку, який саме порядок та вимоги до антикорупційної програми установлює головний антикорупційний закон — Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700).

Хто саме повинен мати антикорупційну програму

До юридичних осіб, які зобов’язані запровадити антикорупційну програму, належать:

 • міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,

 • інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України,

 • обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,

 • державні цільові фонди,

 • Апарат РНБО, НБУ, Адміністрація Президента України, Апарат ВРУ, Секретаріат КМУ, Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини, Генпрокуратура, СБУ.

Окрім цього, обов’язково антикорупційну програму повинні мати:

 •  державні, комунальні підприємства, господарські товариства (у яких державна або комунальна частка перевищує 50%), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. грн.;

 •  юридичні особи, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі за законом про закупівлі, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 млн. грн.

Як скласти антикорупційну програму

Рішенням від 19.01.2017 № 31 НАЗК затвердило Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програми органів влади (далі — Методрекомендації).

Методрекомендації зазначають, що процес підготовки антикорупційної програми має бути прозорим і відкритим. До нього залучають громадськість та експертів, які володіють як теоретичними, так і практичними знаннями про особливості роботи органу та сферу його регулювання.

Заходи, сформовані в антикорупційні програмі,  мають бути спрямованими на досягнення конкретного результату та максимально зрозумілими для їх реалізації.

Вони є обов’язковими до виконання усіма юридичними особами, що становлять систему органу влади враховуючи його організаційну структуру (у т. ч. його центральний апарат, його територіальні органи, підприємства, установи, організації, що входять до сфери його управління тощо).

Що саме включають до змісту антикорупційної програми органу влади

Антикорупційна програма органу влади має передбачати:

 • визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

 • оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

 • заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

 • навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

 • процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;

 • інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи.

Приклади того, як саме на практиці відобразити означену інформацію, НАЗК навела у Методрекомендаціях.

Як відбувається затвердження, погодження та запровадження антикорупційних програм

З огляду на особливості системи управління, які функціонують у органах влади, визначається спосіб затвердження антикорупційної програми (див. табл.).

Орган Ким/як затверджується
У міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях Їх керівниками
Національному банку України Правлінням банку
У Апараті РНБО Секретарем РНБО
У Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Вищій раді правосуддя, Верховній Раді Автономної Республіки Крим обласних радах, Київській та Севастопольській міських радах Їх рішеннями

Антикорупційну програму затверджують після колективного обговорення з працівниками юридичної особи.

Після затвердження антикорупційної програми до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юрособи включають положення про обов’язкове дотримання антикорупційної програми. За потреби його включають і до договорів, які укладає юрособа.

Як передбачено Методрекомендаціями, антикорупційну програму органу влади слід погодити в НАЗК. Для цього органи влади направляють до НАЗК затверджену в установленому порядку антикорупційну програму в паперовому вигляді.

Хто відповідає за реалізацію антикорупційної програми

Для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми, правовий статус якої встановлює Закон № 1700 (далі — Уповноважений).

Права і обов’язки уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників (за наявності) визначаються в антикорупційній програмі юридичної особи.

Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою.

Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Уповноважений з антикорупційної програми юридичної особи: для кого обов’язковий

Юридичній особі, яка збиралася взяти участь у процедурі закупівлі, замовник відмовив. Свою відмову він мотивував тим, що юридична особа не має антикорупційної програми і уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи. З’ясуємо, коли відповідно до закупівельного законодавства уповноважений з антикорупційної програми в юридичній особі є обов’язковим. На вимогу Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон 1700) юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі, мають затвердити комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у своїй діяльності. Тобто, кажучи мовою Закону 1700, юридичні особи приймають антикорупційну програму. Чи на всіх юридичних осіб поширюється ця вимога? Ні, частина друга статті 62 Закону 1700 вимагає наявності антикорупційної програми лише у тих юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII, коли вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт становить 20 млн. грн. і більше. Звісно, прописуючи вимогу щодо обов’язкової наявності антикорупційної програми, законотворчі не оминули державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50%), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. грн. Тож означені юридичні особи зобов’язані затвердити антикорупційну програму. Окрім цього, на вимогу Закону 1700 у юридичній особі, що підпадає під дію цієї вимоги і, відповідно, затвердила антикорупційну програму, має бути призначено особу, яка є відповідальною за реалізацію цієї програми. А саме — уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи. Варто зазначити, що юридична особа самостійно може обрати назву посади для такої особи і ввести її у свій штатний розпис. Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (далі — класифікатор професій), надає можливість для цього обрати одну з двох професійних назв робіт: «Уповноважений з антикорупційної діяльності» (код Класифікатора професій 2414.2); «Професіонал з антикорупційної діяльності» (код Класифікатора професій 2414.2). Вимоги до уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи Уповноваженого з антикорупційної програми призначає відповідно до законодавства про працю керівник юридичної особи або її учасники (засновники). Він є посадовою особою юридичної особи. Закон 1700 установлює перелік умов, за яких особу не можна за будь яких обставин призначити уповноваженим з антикорупційної програми. Тобто не може бути уповноваженим особа, яка: має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість; за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена; звільнена з посад у державних органах, органах влади АР Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, — протягом трьох років з дня такого звільнення. Обов’язки уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи Визначити перелік завдань і обов’язків уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи не важко. Адже професійна назва роботи за Класифікатором професій належить до професійного угруповання 2414.2 «Професіонали з фінансово-економічної безпеки». Тож як професіонал з фінансово-економічної безпеки особа, яка обіймає зазначену посаду, насамперед має контрольні функції. Вона повинна проконтролювати, аби було дотримано нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції, режим конфіденційності в роботі персоналу з огляду на його посадові інструкції. А також вона контролює контрагентів, компаньйонів юридичної особи на благонадійність у разі їхньої участі у корупційних скандалах, відсутності антикорупційної політики, відмови підписати договір з антикорупційної поправкою тощо. Окрім цього, уповноважений з антикорупційної програми юридичної особи бере участь у розробленні локального нормативного акта юридичної особи щодо її антикорупційної політики, стандартів етичної поведінки працівників, за потреби коригує посадові інструкції працівників, визначає ступені відповідальності, порядок їх застосування тощо. Також уповноважений з антикорупційної програми юридичної особи: запобігає виникненню конфліктів інтересів; співпрацює з працівниками, правоохоронними та контролюючими органами; проводить внутрішні перевірки і може входити до складу підрозділу, що виконує внутрішній аудит; вживає заходів щодо впровадження в установі стандартного документування всіх платежів, які проводяться на користь службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування. Якщо ж під час своєї роботи уповноважений з антикорупційної програми юридичної особи виявляє факти корупційних правопорушень, він має поінформувати відповідні уповноважені державні органи, а також ініціювати проведення внутрішніх розслідувань. Але й це ще не все. Аби не допустити таких правопорушень у юридичній особі в майбутньому, уповноважений з антикорупційної програми розробляє заходи, спрямовані на запобігання таким правопорушенням.

3648
Детальніше в цій категорії: