Версія для друку

Електронні декларації 2017: що вписувати та чому варто поспішати з заповненням

  • розмір шрифту

На вимогу антикорупційного закону посадові особи державних органів і органів місцевого самоврядування мають подати декларацію про доходи. Строк, відведений для її подання, добігає кінця, а окремі особи ще не визначилися, яку інформацію вносити до форми декларації. Поспішаємо на допомогу: наводимо відповіді на ваші запитання з приводу заповнення електронної декларації.

Ось-ось завершиться антикорупційна кампанія декларування доходів. Тож тим, хто зобов’язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, варто поспішити.

Подають таку декларацію в електронній формі, заповнивши відповідні поля форми на сайті НАЗК в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Оскільки не всі посадові особи — декларанти зрозуміли порядок декларування, встановлений Законом України «Про запобігання корупції» » від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700), НАЗК неодноразово його роз’яснювала. Як і розповідала, як правильно вносити відомості до електронної декларації 2017 року.

Та запитань у тих, кому доводиться подавати електронну декларацію, дотепер вистачає. Відповіді на окремі з них дамо в цій статті.

Яка кінцева дата подання електронної декларації?

Нагадуємо: щорічну електронна декларацію особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подають до 00 годин 00 хвилин 01 квітня 2017 року.

Така декларація охоплює 2016 звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно) та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Хто саме є «посадовими і службовими особами», які мають подавати електронну декларацію?

Під «посадовими та службовими особами інших державних органів» маються на увазі  працівники державних органів, які:

  • здійснюють функції представників влади;

  • обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків) відповідного працівника.

Е-декларування 2017: декларантів поменшало, правила змінилися

Як заповнювати декларацію, якщо член сім’ї відмовляється надаватинеобхідну для е-декларування інформацію?

Якщо член сім’ї суб’єкта декларування відмовляється надавати всю чи якусь частину інформації, що має бути відображена в декларації, а сам суб’єкт декларування цієї інформації не знає, він обирає у відповідних полях електронної форми декларації помітку «Член сім’ї не надав інформації».

У разі ж коли така інформація відома суб’єкту декларування або може бути ним отримана з офіційних джерел (наприклад, з правовстановлюючих документів, відповідних державних реєстрів), то суб’єкт декларування повинен відобразити у декларації всю відому йому інформацію.

Якщо члену сім’ї відповідна інформація не відома і вона не може бути ним отримана із офіційних джерел (наприклад, правовстановлюючі документи, відповідні державні реєстри), то у відповідних полях електронної форми декларації слід обрати

Окрім цього, суб’єкт декларування, який не зміг ані в офіційних джерелах, ані від члена сім’ї отримати потрібну інформацію, може проставити помітку «Не відомо» (якщо така помітка доступна у відповідному полі згідно з Технічними вимогами до полів форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що затверджуються НАЗК).

Як відображати в електронній декларації інформацію про об’єкти, які перебувають у спільній власності?

Якщо для об’єктів, що є перебувають у спільній сумісній власності, не передбачається виділення часток, розділи електронної декларації, де зазначається спільна власність на майно, заповнюють так:

  • при додаванні нового об’єкта в полі «Тип права» слід обрати варіант «Спільна власність»;

  • в полі «Частка власності» слід обрати помітку «Не застосовується».

Як і в інших полях, ця можливість обрання тієї чи іншої помітки (кнопки) з’являється після натискання на відповідному полі.

Якщо йдеться про спільну часткову власність, то після вибору типу права «Спільна власність» необхідно вказати частку власності кожного із співвласників у відповідному полі.

Чи потрібно повторно зазначати дані про себе як співвласника майна при заповненні розділу декларації щодо членів своєї сім’ї, якщо вже навів свої та їхні дані як співвласників при заповненні розділу декларації щодо себе?

Якщо об’єкт декларування (нерухоме майно, транспортний засіб тощо) перебуває у спільній власності суб’єкта декларування та членів його сім’ї, то такий об’єкт зазначається у відповідному розділі форми декларації лише один раз.

Тобто, якщо новий об’єкт вже відображений як такий, що стосується суб’єкта декларування і вказано, що член сім’ї є співвласником цього об’єкта, цей об’єкт повторно не відображають як об’єкт, що стосується члена сім’ї.

Аналогічно слід заповнювати декларацію у випадку, коли йдеться про майно члена сім’ї, співвласником якого є інший (крім суб’єкта декларування) член сім’ї. У такому разі також не потрібно дублюючи відомості про таке майно при заповненні інформації щодо інших членів сім’ї.

Увага!

Це правило не застосовується, якщо член сім’ї має стосовно об’єкта декларування права інші, ніж власність (наприклад, право користування).

Що мається на увазі під вартістю майна, що перебуває у співвласності, —вартість всього об’єкта чи частки суб’єкта декларування (члена сім’ї) у спільній власності на майно?

Для об’єктів, що перебувають у спільній сумісній (тобто без поділу на частки) власності суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї, — вказують  вартість всього об’єкта декларування.

Для об’єктів, що перебувають у спільній частковій власності суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї, — вказують сумарну вартість відповідних часток у власності на об’єкт, які належать суб’єкту декларування та/або члену його сім’ї, якщо останній надав таку інформацію або якщо вона відома суб’єкту декларування.

Наприклад, якщо частка 1/4 об’єкта нерухомості належить суб’єкту декларування, 1/2 об’єкта належить члену сім’ї суб’єкта декларування, а решта (1/4) належить третій особі (яка не є суб’єктом декларування або членом його сім’ї), то в декларації зазначається вартість частки 3/4 в об’єкті декларування, що належить суб’єкту декларування та члену його сім’ї.

Як правильно зазначати вартість об’єктів декларування в декларації?

Інформацію про вартість відповідного майна вказують:

  • на дату набуття права власності на нього (як зазначено в документі, на підставі якого було набуто право власності) у грошовій одиниці України;

 або

  • на дату набуття майна у володіння чи користування, якщо не йдеться про власність.

І знову ж таки вартість об’єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена  його сім’ї, зазначають тоді, коли вона відома суб’єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Залежно від типу майна дещо різняться мравила відображення в декларації його вартості майна.

Для об’єктів нерухомості зазначається як вартість на дату набуття об’єкта у власність, володіння або користування, так і вартість відповідно до останньої проведеної оцінки.

Якщо вартість на дату набуття об’єкта на певному праві не відома і її не можна визначити на підставі правовстановлюючих документів, при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід обрати помітку «Не відомо».

Те саме стосується поля декларації про вартість майна за останньою грошовою оцінкою. Якщо ж така оцінка не проводилась чи її результати невідомі, у  відповідному полі також обирають помітку «Не відомо». Окрім цього, вартість відображають за такими правилами:

Що Як вказувати вартість
Вартість цінного рухомого майна станом на дату його набуття у власність, володіння або користування
Вартість транспортних засобів станом на дату його набуття у власність, володіння або користування
Вартість цінних паперів за їх номінальною вартістю
Вартість корпоративних прав у грошовому вираженні станом на дату їх набуття або — якщо проводилася грошова оцінка таких прав і результати оцінки відомі суб’єкту декларування — відповідно до результатів такої оцінки
Вартість подарунків у формі, іншій ніж грошова станом на дату їх отримання суб’єктом декларування або членом його сім’ї
Вартість нематеріальних активів станом на дату виникнення права власності на такий актив

Як розрахувати поріг декларування для окремих об’єктів декларування?

Відповідно до статті 46 Закону № 1700 окремі об’єкти декларування зазначаються в декларації, лише якщо їхня вартість (розмір) перевищує суму, що становить еквівалент певної кількості прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Наприклад:

  • цінне рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначається, якщо його вартість перевищує 100 прожиткових мінімумів;

  • грошові активи зазначаються, якщо їхня сукупна вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів;

  • видатки зазначаються, якщо розмір видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо:

аби визначити розмір прожиткового мінімуму, під звітним роком розуміють рік, охоплений декларацією.

Тобто для щорічної декларації, що подається в в 2017 році, застосовується розмір прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2016 року (1378 грн.).

1467